دکتر مهدی روئین پیکر

دکتر مهدی روئین پیکر محققی در سطح جهانی هستند و با دکتر راد همکاری نزدیک دارند . دکتر روئین پیکر دارای سالها تجربه در زمینه های گستره ای از دکترای دندانپزشکی هستند و مقالات علمی ایشان مورد آموزش و رفرنس بسیاری می باشد.