انقلاب تیم دکتر راد در ارتودنسی دنیا

کنفرانس کالیفرنیا

تیم دکتر راد در کنفرانس بین المللی کالیفرنیا روش نوینی را در ارتودنسی ارایه کرد که موجب حیرت و تحسین همکاران   آمریکایی و بقیه کشورها شد.

این روش تنها توسط تیم دکتر راد در داخل کشور عزیزمان ایران قابل ارایه است و نفاوت ان با ارتودنسی های معمولی این است که

  • کل دوره درمان به 6 ماه کاهش می یابد.
  • براکت های ارتودنسی دیده نمیشوند. چون از سطح داخلی دندان استفاده میشود.
  • نیازی به کار بین درمانی ندارد و دستگاه خود از ابتدا تا انتها دندان را هدایت میکند به مکانی که بایستی قرار بگیرد.
  • به دلیل اینکه براکت ها نوع خاصی هستند مریض میتواند از نخ دندان استفاده کند و بهداشت فوق العاده ای دارد.

تاریخ: 2019-May